fretteerkooi / vossen / buidels

dit is het anwoordt wat ik kreeg van F.B.E.  LIMBURG, en de K.N.J.V. , op mijn vraag of fretteerkooitjes(tubes) gebruikt mogen worden.
 
 
1. JAGEN (dus men is in bezit van een jachthuurovereenkomst voor het betreffende perceel) mag alléén in het jachtseizoen en alléén met in de Art 50 Flora en faunawet genoemde middelen:
 
 
a. geweren, 
b. "niet-lange” honden (zeg maar windhonden);
c. gefokte jachtvogels
d. geregistreerde eendenkooien
e. niet-blinde lokeendeenden of lokduiven
f. fretten
g. buidels
 
 
Dus voor de JACHT in het jachtseizoen op basis van een jachthuurovereenkomst mag in uw geval alleen de buidel en de fret (naast geweer en jachtvogel).
 
 
 
2. Konijnen zijn echter ook geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst, hierdoor kan jaarrond schade bestreden worden. Bij beheer en schadebestrijding op basis van de landelijke vrijstelling dient men te beschikken over een grondgebruikersverklaring.
Deze grondgebruikersverklaring wordt soms samen met de jachthuurovereenkomst afgegeven, maar mag los daarvan ook door de grondgebruiker aan net zoveel uitvoerders worden afgegeven als hij wil, dit in tegen stelling tot de jachthuurovereenkomst: deze mag slechts eenmalig voor een of meerdere perioden van 6 jaren worden afgesloten.
 
 
 Op basis van de landelijke vrijstelling zijn in principe in eerste instantie meer middelen toegestaan (Art 5 Besluit Beheer & Schadebestrijding):
 
 
 
a. Geweren,
b. "niet-lange” honden;
c. Jachtvogels
d. Fretten
e. Kastvallen
f. Vangkooien
g. Niet-poot klemmen voor muizen, ratten, mollen
h. Buidels
i. Niet-blinde lokvogels
j. Kunstmatige lichtbronnen
k. Bestrijdingsmiddelen l
. Rodenators
 
 
 
3. Niet alle genoemde middelen mogen echter gebruikt worden: per aanwijzing, vrijstelling of ontheffing mag er slechts uit op deze lijst voorkomende middelen gekozen worden.
 
 
4. In de Nota van Toelichting bij het Besluit Beheer & Schadebestrijding staat dat het doden van konijnen ten alle tijden als jagen dient te worden aangemerkt. Het doden van wildsoorten valt altijd onder Artikel 50 FFwet: dus in geval van konijn zijn en blijven alleen fret en buidel (naast jachtvogel en geweer) toegestaan bij doden op basis van de landelijke vrijstelling.
 
 
5. Indien echter in Limburg de grondgebruiker of de fretteur beschikt over een specifieke ontheffing
van de provincie (zoals wij die als Faunabeheereenheid doorschrijven) voor het bestrijden van schade door konijnen, dan mag in voorkomende gevallen ook aanvullend met kunstlicht, kastval of een combinatie daarvan gewerkt worden: dit staat dan wel specifiek in onze ontheffingen vermeld:
 a. Ontheffing 2011-11-2: Konijnen en Vossen op Sportvelden & Industrieterreinen
 
b. Ontheffing 2011-11-3: Konijnen en Vossen op Dijklichamen
 
 
6. Feitelijk betreft het in uw geval in het gebruik qua werking hetzelfde als een buidel (= flexibel net) om een konijn wat de pijp verlaat te vangen, nu alleen uitgevoerd in nertsengaas. Verschil is echter dat er wel een deurtje in zit, uw kooitjes zoals op de foto’s lijken daarom dan in uiterlijk te vallen onder de omschrijving "Kastval” (een in de regel klein bouwwerk voor het vangen van een enkel dier waarbij een dier de val na dichtvallen van de klapdeur niet meer te passeren is en het dier daarna de kooi niet meer kan verlaten), dan wel onder "Vangkooi” (een in de regel groter bouwwerk waar meerdere dieren wel in kunnen, maar niet meer eruit).
Bepalend is echter niet hoe u het middel gebruikt, maar wat de wet zegt: zou u bijvoorbeeld voor de pijp een ouderwetse (en inmiddels zeer verboden) vossenklem plaatsen om het springende konijn te vangen, dan is dat niet toegestaan omdat het middel niet is toegestaan.
 
 
7. Gezien de omvang van de kooi en de aanwezigheid van een klapdeurtje lijkt mij hier de classificatie
 "Kastval” aan de orde: er kan slechts een enkel dier gevangen worden, daarna moet de val geleegd en opnieuw geplaatst worden.
 
 
8. Samenvattend:
 a. De fretteerkooitjes mogen naar mijn mening dus NIET gebruikt worden in het kader van de jacht indien er slechts een jachthuurovereenkomst voor het betreffende perceel is afgesloten.
 
 
b. De fretteerkooitjes mogen naar mijn mening dus NIET gebruikt worden in het kader van de landelijke vrijstelling waarbij men slechts over een voor het betreffende perceel geldige grondgebruikersverklaring beschikt.
 
 
 c. De fretteerkooitjes mogen naar mijn mening dus WEL gebruikt worden indien de uitvoerder en/ of de grondgebruiker in Limburg over een voor het betreffende perceel geldige grondgebruikersverklaring én Ontheffing Dijlichamen of Sportvelden & Industrieterreinen beschikt.
 
 
Dus fretteurs let goed op, in Limburg mag het dus niet, maar ik denk ook in de andere provincies ook niet, omdat het wettelijk geregeld is.
 
 
En F.B.E. LIMBURG  en de K.N.J.V.  hartelijk dank voor uw antwoordt, nu weten we ééns en voor altijd waar men aantoe is.
 
 
 
Fretteer tubes in Limburg, tijdens schade bestrijding/beheer toegestaan 
 
 

Op het afgelopen overleg met de provincie is door een medewerker van de provincie aangegeven dat voor wat betreft de handhaving in Limburg het gebruik van een starre buidel voor het bemachtigen van konijnen IN het jachtseizoen door Handhaving  zal worden beschouwd als het gebruiken van een niet toegelaten middel (namelijk een soort van kastval), maar dat gebruik ervan daarbuiten in het kader van beheer en schadebestrijding het net als een kastval wel is toegestaan.

bevestigd door fauna beheer eenheid limburg 
 
Let wel op, vaak moet voor de kastval waar de fretteertube onder valt een ontheffing , aangevraagd worden.
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is verboden om vossen te vangen met buidels in Nederland

 

 

1.    Vossen zijn geen wildsoort, maar geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst, hierdoor kan jaar rond schade bestreden worden. Bij beheer en schadebestrijding op basis van de landelijke vrijstelling dient men te beschikken over een grondgebruikersverklaring. Deze grondgebruikersverklaring wordt soms samen met de jachthuurovereenkomst afgegeven, maar mag los daarvan ook door de grondgebruiker aan net zoveel uitvoerders worden afgegeven als hij wil, dit in tegen stelling tot de jachthuurovereenkomst: deze mag slechts eenmalig voor een of meerdere perioden van 6 jaren worden afgesloten. Op basis van de landelijke vrijstelling zijn in principe in eerste instantie meer middelen toegestaan dan bij jacht (Art 5 Besluit Beheer & Schadebestrijding):

a.    Geweren,

b.    "niet-lange” honden;

c.     Jachtvogels

d.    Fretten

e.    Kastvallen

f.      Vangkooien

g.    Niet-poot klemmen voor muizen, ratten, mollen

h.    Buidels

i.      Niet-blinde lokvogels

j.      Kunstmatige lichtbronnen

k.    Bestrijdingsmiddelen

l.      Rodenators

 

2.    Niet alle genoemde middelen mogen echter gebruikt worden: per aanwijzing, vrijstelling of ontheffing mag er slechts uit op deze lijst voorkomende middelen gekozen worden. E.e.a. wordt verder uitgewerkt in artikel 9:

Artikel 9 Besluit beheer en schadebestrijding dieren

1. Jachtvogels worden voor het vangen of doden van dieren slechts gebruikt door personen die in het bezit zijn van een geldige valkeniersakte.

2. Kastvallen worden niet gebruikt voor het vangen van:

a. vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet, of

b. zoogdieren behorende tot soorten genoemd in bijlage IV en V, onderdeel a, van richtlijn 92/43/EEG.

3. Klemmen worden slechts gebruikt voor het vangen of doden van mollen, veldmuizen, bosmuizen, huismuizen, woelratten, bruine ratten, zwarte ratten, muskusratten en beverratten.

 

4. Buidels worden slechts gebruikt voor het vangen en doden van konijnen.

 

5. Levende lokvogels worden slechts gebruikt voorzover:

a. het gefokte eksters, gefokte zwarte kraaien of gefokte kauwen betreft, als hulpmiddel voor het vangen van eksters, zwarte kraaien onderscheidenlijk kauwen, met vangkooien of met kastvallen die zodanig zijn vervaardigd dat in de kastval geen lichamelijk contact mogelijk is tussen de lokvogel en de te vangen vogel, en

b. de lokvogels zijn voorzien van voldoende voedsel en water.

6. Kunstmatige lichtbronnen worden uitsluitend gebruikt indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

a. het middel wordt gebruikt voor het vangen of doden van vossen;

b. voor het gebruik is toestemming verleend door gedeputeerde staten.

7. Onverminderd artikel 72, tweede lid, van de wet, worden middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld slechts gebruikt voor het vangen en doden van mollen, veldmuizen en bosmuizen.

8. Aardhonden worden ten behoeve van het vangen en doden van vossen niet gebruikt in holen in de periode van 1 maart tot 1 september.

9. Rodenators worden slechts gebruikt voor het vangen en doden van woelratten. 

 
 
 

Maar tijdens de vossen jacht/bestrijding mag dan wel weer de fretteertube gebruikt worden, natuurlijk is deze van formaat wat groter dan de konijnen fretteertube.

 

Dit antwoord is door het N.O.J.G. en het F.B.E.Limburg gegeven.